Vedtægter

Vedtægter for Jazz9700

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Jazz9700.
Foreningen er stiftet den 11. juni 2013 og har hjemsted i Brønderslev Kommune.

§2. Formål
Foreningens formål er at præsentere jazzmusik med såvel et nationalt som et internationalt perspektiv, der giver oplevelser og den særlige stemning, der er i musikken til at styrke interessen for jazz i Vendsyssel og specielt i Brønderslev.

§3. Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver med interesse i foreningens aktiviteter.
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kontaktperson.
Medlemsskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.
Medlemsskabet kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.
En beslutning om eksklusion kan indbringes for førstkommende generalforsamling, som et særligt punkt.

§4. Kontingent
Medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.
Kontingentet betales årligt forud.
Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Nye indmeldelser kan finde sted hele året.

§5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes årligt inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden per e-mail eller anden betryggende form.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret og er valgbar ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indbyde gæster.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal, dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal af de fremmødte.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog kan der foretages skriftlig afstemning på forlangende.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal holdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og generalforsamlingen afvikles efter samme regler, som for en ordinær generalforsamling.

§6. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, gennemføres suppleringsvalg først på den følgende generalforsamling. Såfremt bestyrelsen pga. afgang i utide bliver på mindre end 3 medlemmer, er den dog berettiget til at supplere sig selv.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og holdes efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ingen bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i foreningsopgaver.

§7. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorers påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§8. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§9. Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening.
Kassereren kan på egen hånd disponere inden for arrangementsbudgetternes rammer.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§10. Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en generalforsamling med kvalificeret absolut flertal af foreningen stemmeberettigede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål foreningens evt. formue skal tilgå.

Vedtaget på Jazz9700s stiftende generalforsamling holdt den 11. juni 2013.


Jazz9700 støttes blandt andre af: